Kategoriat
Blogi Tuotokset

Data opiskelijan tukena -hankkeen yhteenvedot

Data opiskelijan tukena -hankkeessa on tuotettu posterimuotoisia yhteenvetoja oppimisanalytiikan käytön ja käyttöönoton edistämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa. Näitä yhteenvetoja on kehitetty hankkeen aikana ja niihin on kysytty hankkeen ulkopuolisilta henkilöiltä kommentteja. Tässä blogikirjoituksessa nämä yhteenvedot esitellään tiiviisti. Yhteenvetoja on yhteensä viisi kappaletta

 1. Oppimateriaalin tuottajan abc
  • Yleisiä ohjeita oppimisanalytiikan käyttöön ja opiskelijan näkökulman huomioimiseen,
 2. Opettajan näkökulma – Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset
  • Oppimisanalytiikan käyttöä ja vaikutuksia viiden eri oppimiskäsityksen näkökulmasta
 3. Opiskelijan näkökulma – Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset
  • Viisi eri oppimiskäsitysta opiskelijan näkökulmasta
 4. Tiedon turvallinen käyttö opettajan näkökulmasta
  • näkökulmia turvalliseen käyttöön ja siitä viestimiseen
 5. Tiedolla ohjaaminen analytiikan avulla
  • näkökulmia tiedolla ohjaamisen, tiedon tulkintaan ja opiskelijan tarpeisiin, myös huoltajan ja hallinnon näkökulmasta

Oppimateriaalin tuottajan ABC

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on monia mahdollisuuksia hyödyntää oppimisanalytiikkaa. Usein hyödyntäminen kuitenkin vaatii oppimisanalytiikan huomioimista jo suunnitteluvaiheessa.
Erilaiset järjestelmät vaativat myös erilaisia toimenpiteitä ja antavat myös erilaisia mahdollisuuksia oppimisanalytiikan käyttöön.
Oppimista tukevista menetelmistä oikea-aikainen ja oikeanlainen palaute on tärkein, tähän oppimisanalytiikka antaa monenlaisia mahdollisuuksia. Opiskelijan näkökulma on kuitenkin kaikkein olennaisin, parhaimmillaan oppimisanalytiikka mahdollistaa opiskelijalle opintojen etenemisen sujuvan seurannan ja antaa opiskelijalle saavutettavan tavan seurata omien tavoitteiden täyttymistä. Ammattillisen koulutuksen erityispiirteet, kuten mahdollinen työsalityöskentely ja simulaattorioppiminen on tärkeää ottaa mukaan oppimisanalytiikan käyttöön.

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opettajan näkökulma

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset yhteenvedon tarkoituksena on keskittää huomio oppimiseen ja siihen liittyviin käsityksiin oppimisanalytiikan näkökulmasta. Mikään oppimiskäsitys ei ole toista parempi, kaikille on aikansa ja paikkansa ja kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Jokainen oppimiskäsitys myös ohjaa tietynlaisten tehtävien ja tavoitteiden äärelle, joita pyritään oppimisanalytiikan keinoin tuomaan näkyviksi. Datan ja analysoidun tiedon käyttäjä muuttuu oppimiskäsityksen mukaan. Osittain näiden oppimiskäsitysten mukaiset oppimisanalytiikan käyttötavat ovat ideaalimaailmaan piirrettyjä tavoitteita, todellisuudessa ei ole vielä käytössä niihin taipuvia järjestelmiä. Tämä ei estä käytön suuntaamista tätä ideaalitilannetta kohti.Valittuun oppimiskäsitykseen vaikuttaa aiheen lisäksi myös oppijan omat kyvyt ja lähtötaso.

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opiskelijan näkökulma

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset yhteenvedossa tarkastellaan opiskelijan näkökulmaa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisia tehtävätyyppejä eri oppimiskäsityksien kohdalla yleensä käytetään, mikä on tavoite ja minkälaisia hyviä ja huonoja puolia kyseiseen oppimiskäsitykseen liittyy. Samalla kiinnitetään opiskelijan huomiota oppimaan oppimisen taitoihin ja siihen, miten eri oppimiskäsityksien hyödyntäminen kehittää erilaisia taitoja ja palvelee erilaisia tavoitteita.

Tiedon turvallinen käyttö opettajan näkökulmasta

Oppimisanalytiikan hyödyntämiseen liittyy aina turvallisuuden näkökulma. Tässä yhteenvedossa kerrotaan tärkeimpiä huomioitavia asioita tiedon säilyttämisen, käsittelyn ja oikean tulkinnan kannalta. Turvallisuus ei ole pelkkää tietoturvaa, se on olennainen osa myös opintojen ja tehtävien suunnittelua. Se pitää huomioida tehtävänantoja tehtäessä ja vastauksia tulkitessa. Esimerkiksi työssä oppiminen aiheuttaa usein turvallisuuden kannalta huomioitavia asioita, miten työpaikan asioista ohjataan kertomaan ja millaisia kysymyksiä asetetaan. Oleellinen osa turvallisuutta on myös oppimisanalytiikan käytöstä viestiminen ja sen miettiminen, milloin ja miten tuloksista kannattaa viestiä opiskelijoille. Samalla tulee huolehtia myös, että opiskelijoille kerrotaan avoimesti oppimisanalytiikan käytöstä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Tiedolla ohjaaminen analytiikan avulla

Oppimisanalytiikka tarjoaa monia mahdollisuuksia tiedolla ohjaamiseen. Edellytyksenä on käytettävän analytiikkatiedon tarkoituksenmukaisuus ja tiedon tulkitseminen oikein. Olennaista tiedolla ohjaamisessa on opiskelijan tarpeiden huomioinen, osaamisen hankkiminen vaatii selkeän ymmärryksen siitä, millaista osaamista vaaditaan ja miten sen voi saavuttaa. Yhteenvedossa on myös ohjeita hallinnolle, huoltajille ja opiskelijan ohjaajalle. Ohjaaja voi olla opettajan lisäksi esimerkiksi työnohjaaja tai opintojen ohjaaja. Olennaista on kohderyhmän tarvitseman tiedon ja analytiikkatiedon saatavuus, ilman tietoa ei oikein suunnattua ohjausta voi onnistuneesti tehdä.

Lisätietoa DOT-hankkeesta löydät osoitteesta dothanke.fi.