Kategoriat
Blogi Tuotokset

Oppimisen johtaminen tiedolla – tilanne hankkeen päättyessä

Teksti: Anu Konkarikoski

DOT-hankkeen lopulla on aika koostaa, mihin asti kahden koronapandemian värittämän vuoden aikana oppimisanalytiikan hyödyntämisessä – tai kuten hankeverkostossamme on ehdotettu oppimisen tiedolla johtamisessa.

Osaamisperusteisuus ja yksilölliset polut sekä ymmärrys maksuttoman sosiaalisen median rajoituksista ovat ohjanneet oppimateriaalit ja niin teoria- kuin käytännön osaamisen hankkimisen seurannan oppilaitosten omiin järjestelmiin. DOT-verkostossa tarkastelussa ovat olleet ItsLearning ja Moodle, mutta muitakin ratkaisuja on kehitteillä kuten Stadin oma ohjelmisto osaamisen hankkimisen seurantaan, Hämeen ammatti-instituutin Olli ja monessa oppilaitoksessa käytössä olevat Workseed ja Futural Skills.

Tällä hetkellä opiskelijat ja opettajat ovat löytämässä osaamisen hankkimisen etenemisen seurannan mahdollistavat työkalut. DOT-hankkeen jälkeiseen aikaan jäävät haasteet siitä, miten kunkin omaa oppimisen tapaa voisi tukea adaptoituvilla oppimateriaaleilla ja vaihtoehtoisilla tavoilla suorittaa osaamisen hankkimista sekä eri järjestelmien dataa luotettavasti yhdistelevän ennustavan oppimisanalytiikan käytön kehittäminen. Tähän nykyiset järjestelmät eivät vielä veny – ennemminkin kaikki niiden venymiskyky on jo käytetty pyrkiessä irti ryhmämuotoisesta etenemisen seurannasta.

Hankkeen aikaansaannokset

Hankkeen päätuotteet ovat

Suurelle yleisölle suunnattu infograafi eri oppimisympäristöissä syntyvän datan yhdistämisestä ja hyödyntämisestä sekä Careerian sen päälle Thinglinkiin koostama oma ohjeistus.

Oppimisanalytiikan ABC, jonka tiivistyksen päälle oppilaitokset voivat linkittää omaa ohjeistustaan
linkki

Oppimisanalytiikan käyttöönoton vaiheet


Lisäksi hyötyä voi olla DOT-hankkeen esittelystä edTech-verkostolle 11.11.2021 (pdf).

Muuta ajankohtaista

Saman hankeperheen eKampus-visiossa on paljon analytiikkaan liittyvää asiaa.

DOT-hankkeen artikkeli on eKampus-hankkeen syksyn julkaisussa.

Samaan aikaan käynnissä ollut Älykäs ohjaus -hanke on tutkinut tekoälyn käyttöä Wilma- ja Primus-järjestelmissä.

Ammattikorkeakouluissa oppimisanalytiikan käyttöä on edistänyt APOA-hanke. APOA-hankkeessa on tuotettu Oppimisanalytiikan käsikirja (pdf).

DOT-hankkeen päättyessä vuoden 2021-22 vaihteessa ovat ammatillisen koulutuksen kehittämisen saralla alkamassa OKM:n rahoittama Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoima kokonaisarkkitehtuuri- ja Helsingin kaupungin koordinoima oppimisanalytiikan laaja verkostohanke. Suosittelemme seuraaman näiden hankkeiden työtä samoin kuin OKM:n oppimisanalytiikan jaoston toimintaa.

Lisäksi oppimisanalytiikan käyttöönottoa suunnittelevan koulutuksen järjestäjän monialaisen tiimin kannattaa hakeutua täydennyskoulutuksiin ja muihin oman osaamisen kehittymistä tukeviin ammatillisen koulutuksen verkostoihin.

Kategoriat
Blogi Tuotokset

Data opiskelijan tukena -hankkeen yhteenvedot

Data opiskelijan tukena -hankkeessa on tuotettu posterimuotoisia yhteenvetoja oppimisanalytiikan käytön ja käyttöönoton edistämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa. Näitä yhteenvetoja on kehitetty hankkeen aikana ja niihin on kysytty hankkeen ulkopuolisilta henkilöiltä kommentteja. Tässä blogikirjoituksessa nämä yhteenvedot esitellään tiiviisti. Yhteenvetoja on yhteensä viisi kappaletta

 1. Oppimateriaalin tuottajan abc
  • Yleisiä ohjeita oppimisanalytiikan käyttöön ja opiskelijan näkökulman huomioimiseen,
 2. Opettajan näkökulma – Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset
  • Oppimisanalytiikan käyttöä ja vaikutuksia viiden eri oppimiskäsityksen näkökulmasta
 3. Opiskelijan näkökulma – Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset
  • Viisi eri oppimiskäsitysta opiskelijan näkökulmasta
 4. Tiedon turvallinen käyttö opettajan näkökulmasta
  • näkökulmia turvalliseen käyttöön ja siitä viestimiseen
 5. Tiedolla ohjaaminen analytiikan avulla
  • näkökulmia tiedolla ohjaamisen, tiedon tulkintaan ja opiskelijan tarpeisiin, myös huoltajan ja hallinnon näkökulmasta

Oppimateriaalin tuottajan ABC

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on monia mahdollisuuksia hyödyntää oppimisanalytiikkaa. Usein hyödyntäminen kuitenkin vaatii oppimisanalytiikan huomioimista jo suunnitteluvaiheessa.
Erilaiset järjestelmät vaativat myös erilaisia toimenpiteitä ja antavat myös erilaisia mahdollisuuksia oppimisanalytiikan käyttöön.
Oppimista tukevista menetelmistä oikea-aikainen ja oikeanlainen palaute on tärkein, tähän oppimisanalytiikka antaa monenlaisia mahdollisuuksia. Opiskelijan näkökulma on kuitenkin kaikkein olennaisin, parhaimmillaan oppimisanalytiikka mahdollistaa opiskelijalle opintojen etenemisen sujuvan seurannan ja antaa opiskelijalle saavutettavan tavan seurata omien tavoitteiden täyttymistä. Ammattillisen koulutuksen erityispiirteet, kuten mahdollinen työsalityöskentely ja simulaattorioppiminen on tärkeää ottaa mukaan oppimisanalytiikan käyttöön.

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opettajan näkökulma

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset yhteenvedon tarkoituksena on keskittää huomio oppimiseen ja siihen liittyviin käsityksiin oppimisanalytiikan näkökulmasta. Mikään oppimiskäsitys ei ole toista parempi, kaikille on aikansa ja paikkansa ja kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Jokainen oppimiskäsitys myös ohjaa tietynlaisten tehtävien ja tavoitteiden äärelle, joita pyritään oppimisanalytiikan keinoin tuomaan näkyviksi. Datan ja analysoidun tiedon käyttäjä muuttuu oppimiskäsityksen mukaan. Osittain näiden oppimiskäsitysten mukaiset oppimisanalytiikan käyttötavat ovat ideaalimaailmaan piirrettyjä tavoitteita, todellisuudessa ei ole vielä käytössä niihin taipuvia järjestelmiä. Tämä ei estä käytön suuntaamista tätä ideaalitilannetta kohti.Valittuun oppimiskäsitykseen vaikuttaa aiheen lisäksi myös oppijan omat kyvyt ja lähtötaso.

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opiskelijan näkökulma

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset yhteenvedossa tarkastellaan opiskelijan näkökulmaa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisia tehtävätyyppejä eri oppimiskäsityksien kohdalla yleensä käytetään, mikä on tavoite ja minkälaisia hyviä ja huonoja puolia kyseiseen oppimiskäsitykseen liittyy. Samalla kiinnitetään opiskelijan huomiota oppimaan oppimisen taitoihin ja siihen, miten eri oppimiskäsityksien hyödyntäminen kehittää erilaisia taitoja ja palvelee erilaisia tavoitteita.

Tiedon turvallinen käyttö opettajan näkökulmasta

Oppimisanalytiikan hyödyntämiseen liittyy aina turvallisuuden näkökulma. Tässä yhteenvedossa kerrotaan tärkeimpiä huomioitavia asioita tiedon säilyttämisen, käsittelyn ja oikean tulkinnan kannalta. Turvallisuus ei ole pelkkää tietoturvaa, se on olennainen osa myös opintojen ja tehtävien suunnittelua. Se pitää huomioida tehtävänantoja tehtäessä ja vastauksia tulkitessa. Esimerkiksi työssä oppiminen aiheuttaa usein turvallisuuden kannalta huomioitavia asioita, miten työpaikan asioista ohjataan kertomaan ja millaisia kysymyksiä asetetaan. Oleellinen osa turvallisuutta on myös oppimisanalytiikan käytöstä viestiminen ja sen miettiminen, milloin ja miten tuloksista kannattaa viestiä opiskelijoille. Samalla tulee huolehtia myös, että opiskelijoille kerrotaan avoimesti oppimisanalytiikan käytöstä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Tiedolla ohjaaminen analytiikan avulla

Oppimisanalytiikka tarjoaa monia mahdollisuuksia tiedolla ohjaamiseen. Edellytyksenä on käytettävän analytiikkatiedon tarkoituksenmukaisuus ja tiedon tulkitseminen oikein. Olennaista tiedolla ohjaamisessa on opiskelijan tarpeiden huomioinen, osaamisen hankkiminen vaatii selkeän ymmärryksen siitä, millaista osaamista vaaditaan ja miten sen voi saavuttaa. Yhteenvedossa on myös ohjeita hallinnolle, huoltajille ja opiskelijan ohjaajalle. Ohjaaja voi olla opettajan lisäksi esimerkiksi työnohjaaja tai opintojen ohjaaja. Olennaista on kohderyhmän tarvitseman tiedon ja analytiikkatiedon saatavuus, ilman tietoa ei oikein suunnattua ohjausta voi onnistuneesti tehdä.

Lisätietoa DOT-hankkeesta löydät osoitteesta dothanke.fi.

Kategoriat
Tuotokset

Moodle-kurssipohja oppimisanalytiikan käytön näkökulmasta

DOT – Data opiskelijan tukena -hankkeessa kehitettiin mahdollisuuksia oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ammattiopisto Tavastian jo aiemmin käytössä olleeseen yhtenäiseen Moodle-kurssipohjaan on etsitty oppimisanalytiikan käyttöä tukevat asetukset. Ammattiopisto Tavastian Moodlen rakenteeksi on määritelty yksi Moodle-kurssi kutakin tutkinnon osaa kohden. Tutkinnon osan jaottelu moduuleihin ja värikoodaus on sama kuin opiskelijahallinto-ohjelma Wilmassa. Kun opettajat ottavat käyttöön kurssipohjan muuttamatta asetuksia ja kopioivat aktiviteettipohjia muuttamatta asetuksia, oppimisanalytiikan käyttöönotto on helpompaa verrattuna siihen, että kaikki asetukset pitäisi säätää jokaisesta kurssista erikseen kohdalleen. Oppimisanalytiikan käytössä ja tulkinnassa on toki muistettava käyttää harkintaa, ja tarvittaessa pyydettävä asiantuntija-apua asetusten kohdalleen palauttamiseen.

Kategoriat
Blogi Tuotokset

DOT-sanastotyö

Tavoitteena oli koota oppimisanalytiikan käsitteistöä (n. 20 termiä) ja suomenkielisiä määritelmiä ammatillisen koulutuksen kontekstissa liittyen opiskelijan osaamisen kehittymisen tukemiseen erilaisissa oppimisympäristöissä yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa. Työssä ei ole mukana terminologia, joten työ ei noudattanut standardeja. Työssä ei laaditu käsitekaavioita eikä etsitty vieraskielisiä termivastineita. Harmonisointi kaikkiin koulutusasteisiin sopivaksi jää OKM:n OKSA-työryhmälle ja analytiikkajaokselle.

DOT-hankkeessa oli kaksi kokenutta sanastotyöntekijää: Riikka Lahtela OSAO:sta ja Tomi Valanne Careeriasta. Heidän lisäkseen työhön osallistui tiiviisti Suomen eOppimiskeskuksen edustajia ja vaihteleva joukko hankeverkoston muiden oppilaitosten edustajia. Kaikilla oli mahdollisuus kommentoida sanastotyön kimurantteja osioita hankkeen Teams-keskustelussa.

Sanastotyöstä voi lukea lisää Sanastokeskuksen sivuilta >>

Sanasto luovutettiin kesällä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisanalytiikan jaokselle, joka alkoi 9/2022 jatkotyöstää ja harmonisoida sitä. Työtä voi seurata täällä >>

Kategoriat
Blogi Tuotokset

Oppimisanalytiikan käyttöönoton vaiheet

Teksti: Riikka Lahtela, Jarno Haapaniemi ja Anu Konkarikoski

Oppimisanalytiikan käyttöönotto vaatii aina yhteistyötä johdon, opetushenkilöstön  ja IT-järjestelmäosaajien, prosessinomistajien sekä tietosuoja-asiantuntijoiden kesken. On viisasta katsoa nykyjärjestelmiä kauemmas tulevaisuuteen, jotta vaikkapa opiskelijan itse itselleen muokkaamat analytiikkatiedon näkymät ja MyDatan käyttö oppilaitoksen ulkopuolisissa ohjelmistoissa ovat tekniikan kehityksen myötä aikanaan mahdollisia.      

Jotta kertyneestä ja yhdistellystä datasta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä, datan on oltava hyvä- ja tasalaatuista. Oppimisjärjestelmien käyttäjien pitää ymmärtää, miten eri asetusten muutokset vaikuttavat datan kertymiseen. On syytä myös rajata datan kerryttäminen kohtuulliseksi, sellaisiin datapisteisiin, joita tarkastelemalla oppimisprosessin etenemistä voidaan seurata ja tukea.

Analytiikkatiedon tulkitsijoiden pitää syvällisesti ymmärtää, mitä kyseiset tiedot tarkoittavat ja mitä ne eivät tarkoita. On myös hyvä rajata kerättävien datapisteiden määrää.

Tällä hetkellä harvalla koulutuksen järjestäjällä on mahdollista yhdistellä eri järjestelmien tuottamaa tietoa automaattisesti. Kannustamme kuitenkin aloittamaan analytiikan hyödyntämisen valmistelut ja kartuttamaan osaamista.

Rautalankamallin pohja

Oheisessa taulukossa on Oppimisanalytiikka ja tiedolla johtaminen -koulutuksen puitteissa Riikka Lahtela (OSAO) ja Jarno Haapaniemi (Sasky) yhteistyössä tekemän oppimisanalytiikan käyttöönottamiseen ja käyttämiseen ns. rautalankamallin ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Mallin ensimmäinen versio valmistui maaliskuun 2021 lopussa. Tekijät ovat jakaneet tiedoston CC-lisenssillä, mikä tarkoittaa, että muokatut ja edelleen kehitetyt versiot on saatettava muidenkin analytiikkaa kehittävien tietoisuuteen esim. Avointen oppimateriaalien kirjaston aoe.fi kautta.

DOT-hankkeen päättyessä vuoden 2021-22 vaihteessa ovat alkamassa OKM:n rahoittama ammatillisen koulutuksen Omnian koordinoima kokonaisarkkitehtuuri- ja Helsingin kaupungin koordinoima oppimisanalytiikan laaja verkostohanke. Suosittelemme seuraaman näiden hankkeiden työtä samoin kuin OKM:n oppimisanalytiikan jaoston toimintaa.

Kategoriat
Tuotokset

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opettajan näkökulma

Kategoriat
Tuotokset

Oppimateriaalin tuottajan ABC